Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 • CLUB DARQ staat voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Club DarQ B.V., statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende te (4818 SB) Breda, aan de Wilhelminastraat 1 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88409899.
 • Deelnemer(s) staat voor eenieder die een Deelnemersovereenkomst heeft gesloten met CLUB DARQ. 
 • Deelnemersovereenkomst staat voor de overeenkomst tussen CLUB DARQ en een Deelnemer.
 • Deelnemersvoorwaarden staat voor de algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de Website van CLUB DARQ en op eerste verzoek van een Deelnemer zullen worden toegestuurd.
 • Les staat voor elke individuele- of groepsles gegeven door of namens CLUB DARQ in een Studio van CLUB DARQ.
 • Studio staat voor elke (toekomstige) studio van CLUB DARQ, waarvan het adres weergegeven is op de Website.
 • Krediet staat voor de door een Deelnemer via de Website aangekochte credits c.q. tegoed om binnen de termijn een les bij een Studio van CLUB DARQ in te boeken en/of te volgen.
 • Abonnement staat voor het door een Deelnemer via de Website of App aangekocht abonnement, waarbij de Deelnemer een gelimiteerd of ongelimiteerde toegang krijgt tot alle groepslessen tegen een terugkomende betaling per termijn van 4 weken.
 • Ongelimiteerde toegang staat voor een onbeperkt aantal deelnamen aan groepslessen bij CLUB DARQ, met als enige geldende restrictie: maximaal 1 groepsles per dag.
 • Persoonsgegevens staat voor alle gegevens verstrekt door een Deelnemer aan CLUB DARQ zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst.
 • Termijn staat voor de termijn c.q. periode vanaf de aankoop van een Krediet waarbinnen het recht van een Deelnemer bestaat op deelname aan een Les dan wel een beperkt aantal Lessen.
 • Website staat voor de website van CLUB DARQ, https://www.clubdarq.com/
 • App staat voor de CLUB DARQ omgeving van de TrainIn app, https://clubdarq.trainin.app/

Artikel 2 – Algemeen

2.1- Iedere Deelnemer is verplicht kennis te nemen van deze Deelnemersvoorwaarden van CLUB DARQ. Indien sprake is van een Deelnemersovereenkomst tussen CLUB DARQ en een Deelnemer is dit algemeen reglement daarvan een onderdeel en is daar onlosmakelijk mee verbonden.

2.2- De rechten uit hoofde van een Deelnemersovereenkomst zijn strikt persoonlijk.

2.3 – CLUB DARQ behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede de openingstijden, de tijden van de Lessen, het aantal lessen en tarieven te wijzigen.

2.4 – CLUB DARQ behoudt zich tevens het recht voor Deelnemers te weigeren bij misbruik van het abonnementssysteem of van de faciliteiten van CLUB DARQ.

2.5 – Het dragen van sportkleding en sokken is verplicht. Het is verplicht tijdens de les fietsschoenen voor SPD-pedalen of schone sportschoenen te dragen. Straatschoeisel en/of buiten gedragen sportschoenen zijn verboden.

2.6 – Het gebruik van een handdoek bij iedere activiteit is verplicht. Deze wordt door CLUB DARQ verschaft en hoeft Deelnemer niet zelf mee te nemen.

2.7 – Iedere Studio van CLUB DARQ is rookvrij.

2.8 – CLUB DARQ behoudt zich het recht voor de openingstijden en/of het rooster ten alle tijden te wijzigen.

2.9 Kinderen jonger dan 16 jaar hebben geen toegang tot CLUB DARQ, met uitzondering van kinderen onder begeleiding van hun ouders. Enig letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen, ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de Studio is voor eigen risico.

2.10 Huisdieren zijn bij CLUB DARQ verboden.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1- Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen CLUB DARQ en een Deelnemer die een Krediet en/of Abonnement heeft aangeschaft en/of deelneemt aan een Les, aangeboden en/of verzorgd door CLUB DARQ en/of een door een Deelnemer aangeschaft Krediet of Abonnement.

3.2 – Zowel door aanschaf van een Krediet of Abonnement, alsook door deelname aan een Les verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Deelnemersvoorwaarden.

3.3 – Alle bedingen in deze deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van CLUB DARQ en alle personen die voor CLUB DARQ werkzaam zijn en/of door CLUB DARQ zijn ingeschakeld.

3.4 – Afwijkingen van deze Deelnemersvoorwaarden zijn uitsluitend geldig, indien deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.5 – CLUB DARQ kan deze Deelnemersvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. Op verzoek wordt een exemplaar van de Deelnemersvoorwaarden verstrekt.

Artikel 4 – Deelnemersovereenkomst

4.1- De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en CLUB DARQ komt tot stand op het moment dat de (a) Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend, (b) door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer, of (c) de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van CLUB DARQ dan wel heeft deelgenomen aan een Les. Een Deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform artikel 5 van deze Deelnemersvoorwaarden opzegbaar.

4.2 – Tijdens dan wel direct na de registratie ontvangt een Deelnemer een inlognaam en wachtwoord voor het registratiesysteem van CLUB DARQ.

4.3 – De door de Deelnemer ingevulde Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van CLUB DARQ en Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.

4.4 – Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan CLUB DARQ aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan CLUB DARQ worden verstrekt.

4.5 – Een overeenkomst tussen CLUB DARQ en een Deelnemer bestaat uit één of meerdere Krediet(en) of een Abonnement, die gedurende de Termijn recht geeft op deelname aan een (beperkt aantal) Les(sen). Kredieten zijn derhalve beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld in het account van een Deelnemer op de Website en in de App. Als een Krediet en/of een bundel van Kredieten is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Les.

4.6 – Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Krediet of een bundel van Kredieten met schriftelijke instemming van CLUB DARQ worden opgeschort. Tevens kan in dit geval een Abonnement worden gepauzeerd. CLUB DARQ heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

4.7 – Een Krediet en/of bundel van Kredieten loopt automatisch af. Een Krediet en/of bundel van Kredieten word(t)(en) niet stilzwijgend verlengd.

4.8 – De Deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Deelnemersvoorwaarden gesloten Deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

4.9 – Indien een Deelnemer een Deelnemersovereenkomst met CLUB DARQ heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het ondertekenen van de met CLUB DARQ gesloten Deelnemersovereenkomst te herroepen.

4.10 – Indien de Deelnemer de Deelnemersovereenkomst conform artikel 4.9 herroept, dan ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan CLUB DARQ gedane betalingen retour, tenzij de Deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van CLUB DARQ en/of een Studio van CLUB DARQ heeft betreden.

4.11- Indien de Deelnemer besluit een nieuw/aanvullend Abonnement bij CLUB DARQ af te nemen dan blijven de voorwaarden van de Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden onverkort van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.12 – Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen Deelnemersovereenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van CLUB DARQ. Wijziging van een Deelnemersovereenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

4.13 – CLUB DARQ heeft een samenwerking met TrainIn ten behoeve van haar boekingssysteem en webshop. Indien Deelnemer een account aanmaakt op de Website, gaat Deelnemer niet alleen een Deelnemersovereenkomst aan met CLUB DARQ, maar maakt Deelnemer tevens gebruik van de TrainIn-website en/of de TrainIn-app. Gebruikers verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de gebruiksvoorwaarden van TrainIn wanneer zij een TrainIn-website of een ander product of dienst van TrainIn gebruiken. Deze gebruikersvoorwaarden vindt u hier: https://www.trainin.nl/voorwaarden

Artikel 5 – Prijzen en betaling

5.1 – De actuele prijzen van één Krediet dan wel een bundel van Kredieten dan wel een Abonnement staan op de Website en in de App. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de Website en in de App. 
Abonnementen hebben een gelimiteerd of ongelimiteerd krediet, waarmee lessen geboekt kunnen worden. De termijnen van alle abonnementen bedragen 4 weken. De client dient per 4 weken te betalen. De eerste termijn wordt direct na aanschaf geïncasseerd en de opvolgende termijnen telkens 1 week voordat de nieuwe termijn begint.

5.2 – Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem, automatische incasso of achteraf via factuur. 

5.3 – Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer in de zin van artikel 4.7.

5.4 – CLUB DARQ behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en te wijzigen. Wanneer er een prijswijziging van Abonnementen plaats vindt tijdens de looptijd van een abonnement, zal Deelnemer hiervan minimaal 4 weken van te voren op de hoogte worden gesteld. Deelnemer krijgt in dit geval altijd de mogelijkheid om het Abonnement vroegtijdig te beëindigen, indien Deelnemer het niet met de prijsverhoging eens is.

5.5 – Indien de faciliteiten van CLUB DARQ niet of niet volledig kunnen worden gebruikt als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de macht van CLUB DARQ, zullen de door de Deelnemer verschuldigde kosten voor het gebruik van de faciliteiten van CLUB DARQ niet worden, gerestitueerd.

5.6 – Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

5.7 – De opzegtermijn van de abonnementen van CLUB DARQ bedraagt 4 weken voor aanvang van de nieuwe termijn. Dit wil zeggen dat er altijd minimaal 4 weken voor aanvang van de volgende termijn opgezegd moet worden. Het is niet mogelijk om een abonnement stop te zetten te midden van een termijn.

Artikel 6 – Deelname, afzeggen en verzetten van Lessen

6.1 – Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Les aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem, ter plekke op locatie. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Les.

6.2 – Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk acht (8) uur voor aanvang van een Les nog uitschrijven. Zonder en/of bij niet-tijdige uitschrijving wordt één (1) Krediet in rekening gebracht. Indien client een ongelimiteerd abonnement heeft, wordt er bij niet of niet-tijdige uitschrijving een boete in rekening gebracht van €10,- per drie maal te laat geannuleerde of gemiste les.

6.3 – CLUB DARQ is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden(en) aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de Website en in de App.

6.4 – CLUB DARQ heeft tot het tijdstip van aanvang van een Les het recht een Les bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval wordt een bij de Deelnemer in rekening gebrachte Krediet gecrediteerd.

6.5 – Buitengewone omstandigheden leveren voor CLUB DARQ altijd overmacht op en ontheffen CLUB DARQ van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is CLUB DARQ ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen. 

6.6 – Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Les daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door CLUB DARQ van de Les worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

6.7 – CLUB DARQ wil graag iedereen een plekje geven. Wordt er drie keer (of vaker) binnen drie maanden te laat geannuleerd of komt Deelnemer niet voor een les opdagen, dan zal CLUB DARQ de maatregel toepassen van een LATE CANCEL/NO-SHOW PENALTY van €10,-

6.8 – Indien een Deelnemer zich op de wachtlijst heeft geplaatst voor een les die al vol is, wordt Deelnemer automatisch geboekt voor de les zodra er een plek in de les beschikbaar komt. Deelnemer ontvangt hiervan een e-mail ter bevestiging. De wachtlijst werkt volgens een first come, first serve basis. Dit wil zeggen dat de eerste op de wachtlijst als eerste wordt ingepland voor de les, zodra er plek vrij komt. De wachtlijst sluit automatisch 90 minuten voor de les, zodat Deelnemer altijd op tijd op de hoogte is van zijn/haar boeking. Het is natuurlijk wel mogelijk om 90 minuten of minder voor de les nog gewoon handmatig een vrijgekomen plek te boeken via onze App of Website.

Artikel 7 – Krediet

7.1 – Bij iedere bundel van Kredieten staat omschreven hoe vaak gebruik kan worden gemaakt van de Lessen gedurende de Termijn. Lessen die niet zijn genoten gedurende de Termijn komen automatisch te vervallen.

7.2 – Eén Krediet geeft recht op deelname aan één Les.

Artikel 8 – Opzegging Deelnemersovereenkomst

8.1- Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand schriftelijk opzeggen. CLUB DARQ zal na ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Deelnemer aan de Deelnemer binnen veertien (14) dagen een bevestiging toesturen. Mocht de Deelnemer deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient de Deelnemer onmiddellijk contact op te nemen met CLUB DARQ, bij gebreke waarvan CLUB DARQ ervan uitgaat dat de schriftelijk opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden.

8.2 – Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet.

8.3 – CLUB DARQ heeft het recht om de Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:

 • De Deelnemer zich naar de mening van CLUB DARQ schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag;
 • Als de Deelnemer de regels van CLUB DARQ stelstelmatig overtreedt; 
 • Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de Deelnemer gebruik maakt van de Deelnemerskaart van de Deelnemer; of
 • De Deelnemer op andere wijze schade toebrengt aan CLUB DARQ.
 

Artikel 9 – Risico en Aansprakelijkheid

9.1 – Het gebruik van de faciliteiten in een Studio van CLUB DARQ voor onder meer, doch niet beperkt tot kracht en conditietraining en/of het volgen van enig(e) Les, trainingsprogramma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij CLUB DARQ is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer. 

9.2 – Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.

9.3- Zowel CLUB DARQ als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiele en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de Deelnemer en/of derden.

9.4 – CLUB DARQ en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden.

9.5 – Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van CLUB DARQ, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer.

9.6 – De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van CLUB DARQ en ieder ander van wiens hulp CLUB DARQ gebruik maakt bij de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst.

Artikel 10 – Persoonsgegevens en privacy beleid

10.1- Iedere Deelnemer is zich bewust van de Privacy Policy zoals gepubliceerd op https://www.clubdarq.com/privacy-policy , door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden gaat de Deelnemer ook akkoord met de bovengenoemde Privacy Policy. 

Artikel 11 – Klachten

11.1- Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van CLUB DARQ zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij CLUB DARQ te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij CLUB DARQ, Wilhelminastraat 1, 4818SB te Breda, +(31)634640684 of info@clubdarq.com onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.

11.2 – De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

11.3 – CLUB DARQ beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien CLUB DARQ verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

11.4 – Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil als bedoeld in artikel 13 lid 4 van deze Deelnemersvoorwaarden.

Artikel 12 – Website en App

12.1- De verstrekte informatie op de Website en in de App is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

12.2 – Hoewel CLUB DARQ de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website en app, kan CLUB DARQ niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de persoonsgegevens, tenzij er aan de zijde van CLUB DARQ sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

12.3 – De websites van derde partijen waarnaar op de Website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door CLUB DARQ gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. CLUB DARQ aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

12.4 – De Website en de App en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van CLUB DARQ.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1- Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 11 maart 2023.

13.2 – Van deze Deelnemersvoorwaarden kan alleen worden afgeweken, indien dat schriftelijk door CLUB DARQ is bevestigd.

13.3 – In het geval dat enige bepaling in deze Deelnemersvoorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. CLUB DARQ en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

13.4 – Iedere rechtsverhouding met CLUB DARQ wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en CLUB DARQ die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Breda.

Interested in a trial session? Let us walk you through it!

All first times are scary. Trust us, we know. Leave your details and we’ll contact you to schedule a trial session and provide you with all you need to know beforehand.